Cookies

Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Informace o zpracovávání osobních údajů

Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Talentica s.r.o.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Talentica s.r.o., se sídlem Revoluční 725/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28983076, zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 157738, a Talentica s. r. o., se sídlem Zochova 5, 811 03 Bratislava I, IČ: 50 102 559, zápis v obchodním rejstříku vedeném u Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 108995/B (dále společně jen „Talentica“)
Pokud byste v souvislosti s osobními údaji a jejich ochranou měl/a jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na našeho zástupce pro záležitosti ochrany osobních údajů, Adélu Hrbáčkovou (kontakty: tel. 774 740 130, email: adela.hrbackova@talentica.cz).

Odkud osobní údaje čerpáme?

 1. Z Vaší reakce na námi inzerovanou pracovní pozici na našich webových stránkách (www.talentica.cz, www.talentica.sk);
 2. Z Vámi uveřejněného profilu uchazeče o zaměstnání na pracovním portálu (www.jobs.cz, www.profesia.cz, www.profesia.sk);
 3. Z Vámi zaslaného poptávkového formuláře na www.talentica.cz nebo www.talentica.sk;
 4. Z Vašeho přímého oslovení Talenticy s žádostí o spolupráci emailem či telefonicky;
 5. Z vašeho přímého oslovení Talenticy za účelem doporučení známého (https://www.talentica.cz/pro-uchazece/ziskej-odmenu/, https://www.talentica.sk/pre-uchadzacov/ziskaj-odmenu), potažmo z doporučení Vaší osoby některým z Vašich známých touto cestou;
 6. Z Vašeho profilu na profesní síti LinkedIn.

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme a jaké údaje to jsou?

Nábor zaměstnanců na volné pracovní pozice

Umístění Vaší osoby na vhodnou pracovní pozici předchází zpracování informací o Vaší osobě v databázi vhodných uchazečů Talentica, provedení výběrového řízení některým z našich konzultantů.

Po vzájemném odsouhlasení doporučených pracovních pozic mezi Vámi a konzultantem Talenticy následuje prezentace Vaší osoby u vybraného zaměstnavatele.

Zpracovávané osobní údaje:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vzdělání, údaje o pracovních zkušenostech a preferencích (údaje uvedené v profesním životopise a motivačním dopise, případně v dokladech o vzdělání a absolvovaných kurzech).

Právní titul:

Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů.

Zasílání emailových sdělení

Formou emailových sdělení obsahujících popis volné pracovní pozice odpovídající Vašim požadavkům prezentujeme pracovní    pozice, které jsme pro Vás nalezli.

Formou emailů Vám zasíláme také zajímavosti a užitečné novinky z personální oblasti a oblasti naší  hlavní specializace – technická odvětví.

Zpracovávané osobní údaje:

Emailová adresa

Právní titul:

Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů.

Provádění průzkumů a statistik spokojenosti se službami Talenticy a pracovní pozicí, finančním ohodnocením apod.

Zpracovávané osobní údaje:

Údaje evidované o uchazeči v databázi Talentica, emailová adresa.

Právní titul:

Oprávněný zájem. Oprávněný zájem Talenticy spočívá ve snaze o rozvoj a zlepšení poskytovaných služeb.

Zpracování cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky Talentica, případně profilu Talentica na sociální síti stáhnou do Vašeho zařízení. Cookies používáme, aby se Vám naše stránky správně zobrazovaly. Umožňují nám pamatovat si Vaše preference a aktivity po určitou dobu a Vy je pak nemusíte znovu provádět, jakmile se na naše stránky vracíte.Informace z cookies jsou využívány výhradně pro účely optimalizace poskytovaných služeb a funkcí našich webových stránek, včetně podstránek a odkazů.

Podrobné informace o používání cookies naleznete zde.

Pokud s užíváním cookies nesouhlasíte, můžete je zakázat nebo omezit v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Dostanou se vaše osobní údaje k nějaké další osobě?

1. Potenciální zaměstnavatelé

V případě úspěšného výběrového řízení předložíme Vaši složku (CV, motivační dopis a případné další související dokumenty) zaměstnavateli, jehož volnou pracovní pozici jsme pro Vás vyhodnotili jako nejvhodnější. Před doporučením zaměstnavateli je bez výjimky každý uchazeč dotázán, zda s doporučením, příp. představením danému subjektu souhlasí.

Bez Vašeho výslovného souhlasu žádnému zaměstnavateli Vaše údaje nepředáme.

2. Poskytovatelé služeb

Osobní údaje uchazečů Talentica zásadně neposkytuje žádným dalším obchodním společnostem.
V rámci své činnosti ovšem Talentica spolupracuje s obchodními společnostmi, které jí externě poskytují služby; tito dodavatelé pak mohou zpracovávat Vaše osobní údaje v rámci poskytování své služby.

Jedná se o:

 • (a) poskytovatele IT služeb a aplikací;
 • (b) poskytovatele cloudových úložišť;
 • (c) správce kontaktní databáze.

Talentica je uživatelem cloudových služeb společnosti Microsoft (USA) a Google (USA), dále je uživatelem aplikace Mail Chimp (USA). Všechny jmenované společnosti dle svých prohlášení plně respektují požadavky na ochranu osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Všechny jmenované společnosti jsou účastny rámcových dohod o předávání osobních údajů Privacy Shield mezi EU a USA.

Jak dlouho budeme vaše údaje užívat?

Pokud nebude Váš souhlas odvolán, Vaše osobní údaje budeme užívat pro shora popsané účely po dobu 3 (tří) let. Poté prověříme, zdali Váš zájem o spolupráci s Talenticou trvá. Pokud tomu tak nebude, Vaše osobní údaje nebudeme dále aktivně užívat k obsazování pracovních pozic.
Po uplynutí doby platnosti Vašeho souhlasu budou Vaše osobní údaje přesunuty do pasivní databáze, kde je budeme mít bezpečně uloženy pro účely oprávněných zájmů Talenticy, kterými jsou (i) plnění zákonné oznamovací povinnosti Talenticy coby agentury práce dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, (ii) vypořádání a ochrana právních nároků Talenticy vůči subjektům, které si objednaly služby poskytované Talenticou.

Proč od vás osobní údaje požadujeme?

Požadavek poskytnutí osobních údajů je smluvní, nejste k tomu povinen/a. Bez znalosti Vašeho profesního životopisu ovšem nejsme schopni provést náborové řízení a umístit Vás na vhodnou pracovní pozici.

Jaké máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Při zpracování osobních údajů Talentica dodržuje povinnosti ukládané Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i s vnitrostátními předpisy České republiky o ochraně osobních údajů.

Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to i bez uvedení důvodů svého rozhodnutí, my to budeme plně respektovat. Stačí zaslat neformální email na adresu info@talentica.cz. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Dále máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou nebo nejsou u Talenticy zpracovávány, a pokud ano, máte právo získat podrobnou informaci o tomto zpracování.

Dále máte také právo:

 1. Požadovat opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;
 2. Požadovat výmaz osobních údajů, pokud:
  • (a) již nejsou potřebné pro výše uvedené účely;
  • (b) jste odvolal/a souhlas k jejich zpracování;
  • (c) jste vznesl/a jste námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody, aby Talentica mohla ve zpracování dále pokračovat;
  • (d) je zpracování prováděno protiprávně.
 3. Na omezení zpracování osobních údajů, pokud:
  • (a) popíráte přesnost osobních údajů (na dobu prověření přesnosti);
  • (b) zpracování je protiprávní, avšak nežádáte výmaz osobních údajů;
  • (c) již Vaše údaje nadále nepotřebujeme, ale Vy je požadujete zachovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
  • (d) jste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů (na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody).
 4. Získat od Talenticy své osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud:
  • (a) zpracování je založeno na souhlasu uchazeče se zpracováním osobních údajů nebo na smlouvě;
  • (b) zpracování se provádí automatizovaně.
 5. Nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, vč. profilování, které však Talentica neprovádí.
 6. Být bezodkladně informován, pokud by došlo k takovému porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, které by mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.
 7. Podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud byste snad nabyl/a dojmu, že jsou porušeny ustanovení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Právo podat námitku

Vezměte prosím na vědomí, že jste oprávněn/a kdykoliv z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděné z titulu oprávněných zájmů Talenticy.
Talentica v takovém případě Vaše osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Vaše Talentica

Login